Przejdź do: treści | menu

Wymagane dokumenty

Wycena nieruchomości gruntowej

  • Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej
  • Dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)

Wycena nieruchomości zabudowanej

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej
  • Dokumenty związane z obiektem, np: dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy  
  • W przypadku nieruchomości w trakcie budowy wymagane jest również pozwolenie na budowę.Wycena nieruchomości lokalowej

  • Aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
  • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów, na którym znajduje się budynek wraz z wycenianym lokalem.
  • Zaświadczenie o samodzielności lokalu.
  • Rzut lokalu
  • Dane powierzchniowo – kubaturowe

Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  • Aktualny odpis z księgi wieczystej w przypadku,gdy lokal ma założoną księgę wieczystą.
  • Numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem
  • Zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego
  • Rzut lokalu
  • Dane powierzchniowo – kubaturowe

Wycena nieruchomości komercyjnych

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków
  • Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu
  • Rzuty kondygnacji
  • Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
  • Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości

Powyższe dokumenty może za Państwa skompletować biuro, co wydłuży czas wyceny jednocześnie podwyższając jej koszt.

© 2011-2022 Megan Wycena - Rzeczoznawca majątkowy Aleksandra Mizera-Pioskowik. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www: Artscape
  • Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Wycena nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości: Pszczyna, Tychy, Czechowice-Dziedzice, Oświęcim, Żory